Ing. Míťa Sochor

daňová a účetní kancelář

Logo
 

Ceník služeb

Daňové a účetní poradenství

 • Poradenské služby (daňové a softwarové)
 • Vedení kompletní agendy účetnictví na PC (software MRP)
 • Vedení kompletní agendy daňové evidence na PC (software MRP)
 • Paušální smluvní poplatky v rámci podnikatelské činnosti

Ceník platný od 1. listopadu 2008

Poradenské služby

 • daňové a softwarové poradenství(daňový poradce č. 1919 a bilanční účetní č. 4723) á 500,- Kč za každou započatou hodinu poradenství (tj. konzultací s klientem)
 • poradenství pro smluvní firmu (mandátní smlouva) v sídle firmy á 400,- Kč za každou započatou hodinu výkonu služeb (tj. konzultací a účetních prací
 • ostatní poradenské službyá Kč 400,- za každou započatou hodinu poradenství (závěrkové práce, DPH, silniční daň) a zastupování klienta na podnikatelských institucích.

Vedení kompletní agendy účetnictví

 • jedná se o kompletní agendu podvojného účetnictví (účetní deník, kniha daňových dokladů, pokladní kniha, výpočty a odevzdání přiznání DPH, syntetika, analytika, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash flow, kniha HIM, kniha DIM, kniha přijatých a odeslaných faktur, grafické výstupy) - softwaru MRP Slušovice
 • cena za každou započatou hodinu účetních prací (třídění a nahazování dokladů) je Kč 260,- pro neplátce a Kč 300,- pro plátce DPH
 • cena za každou započatou hodinu závěrkových prací (měsíční závěrky, inventarizace) Kč 260,-
 • pro vystavování pokladních dokladů a ostatní práce (úprava saldokonta, kontrola účtové osnovy) Kč 220,-

Vedení kompletní agendy daňové evidence

 • znovu je použit software MRP Slušovice, kde lze přehledně vést agendu daňové evidence (peněžní deník, kniha daňových dokladů, pokladní kniha, výpočty a odevzdání přiznání DPH, aktuální výpočet daně z příjmu, kniha HIM, kniha DIM, kniha přijatých a odeslaných faktur, výstupy dle druhu nákladu, grafické výstupy),
 • ceník je stanoven úkolově(pro základní účetní prácetj. třídění dokladů, nahazování do PC, založení dokladů) a to dle počtu řádek v peněžním deníku za měsíc:
do 10-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc
á 350,-/měsíc
neplátce á 300,-
do 20-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc
á 550,-/měsíc
neplátce á 500,-
do 40-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc
á 900,-/měsíc
neplátce á 800,-
do 80-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc
á 1.300,-/měsíc
neplátce á 1.100,-
do 150-ti řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc
á 2.000,-/ měsíc
neplátce á 1.700,-
do 300 řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc
á 3.000,-/ měsíc
neplátce á 2.400,-
do 600 řádek (včetně) v peněžním deníku za měsíc
á 4.000,-/ měsíc
neplátce á 3.500,-
nad 600 řádek v peněžním deníku za měsíc
á 5.000,-/měsíc
neplátce á 4.300,-
 • pro vystavování pokladních dokladů a ostatní práce (úprava saldokonta) je stanovena cena 200,-

Paušální smluvní poplatky

 • zpracování daňového přiznání (+ přehl. pojištění) pro fyzickou osobu á 1.000,- Kč (smluvní klient á 500,- Kč)
 • zpracování daňového přiznání (+ přílohy) pro právnickou osobu á 2.000,- Kč (smluvní klient á 1.000,- Kč)
 • dojíždění za klientem mimo obec Ústí n/L. a Teplice á 6,- Kč za kilometr,
 • paušál za poradenskou činnost á 1.000,- Kč za měsíc pro právnické osoby a 500,- Kč za měsíc pro fyzické osoby (pro PO a FO s plnou mocí - telefonické poradenství, zastupování na FÚ, vyřizování korespondence s FÚ, zastupování na zdravotních pojišťovnách a správách sociálního zabezpečení atd.)
 • paušál za odložení daňové povinnosti (roční) ze strany nového klienta Kč 10.000,- pro právnickéosoby resp. 5.000,- pro fyzické osoby, tj. mandátní smlouva uzavřena minimálně před 6-ti měsíci v době požadavku odkladu). Pro smluvní klientelu sleva 50 %. Pokud se účtuje měsíční poradenský paušál (minimálně 6 měsíců), odložení daňové povinnosti není zpoplatněno.
  • odevzdání dokladů více jak 50%) po 15-tém běžného měsíce - smluvní přirážka k fakturaci ve výši 5 %!
  • odevzdání dokladů (více jak 50%) po 20-tém běžného měsíce - smluvní přirážka k fakturaci ve výši 10 %!
  • odevzdání dokladů 2 pracovní dny před odevzdáním měs.DPH - smluvní přirážka k fakturaci ve výši 20 %!
 • vše se týká měsíčních plátců DPH a jejich odevzdávání dokladů.
 • pokud čtvrtletní plátci DPH neodevzdají doklady (více jak 50%) do 10. následujícího měsíce po konci čtvrtletí = smluvní přirážka k fakturaci ve výši 10%!

Na všechny tyto činnosti je zajištěna právní záruka dle obchodního zákona o daňové a účetní komoře (na základě uzavřené mandátní smlouvy) z pojištění podnikatelských rizik na výkon účetního poradenství a na výkon daňového poradce (do 20 mil.).

Na jednotlivé výše uvedené úkolové a časové sazby je možno dle dohody poskytnout slevu z důvodu zpracování více měsíců najednou. Např. šest měsíců - sleva 10%, celý rok - sleva 20%.

Z důvodu zjednodušení evidence a stanovení fixních nákladů je možno přistoupit po vzájemné dohodě na stanovení měsíční fixní odměny, která by zahrnovala veškeré výše uvedené sazby hodinové a úkolové. Nutnou podmínkou pro stanovaní této stálé odměny je smluvní vztah trvající minimálně jeden rok (za přibližně stejných podmínek). Sjednaná měsíční odměna by se uvedla jako příloha mandátní smlouvy a měla by platnost do konce platnosti uvedené v dodatku. Stanovená výše smluvní odměny bude minimálně valorizována podle průměrné míry inflace publikované Českým statistickým úřadem, a to zpětně, vždy k 1. lednu každého kalendářního roku.

Při nedodržení termínu splatnosti faktur účtuji smluvní úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tento ceník je nedílnou součástí mandátní smlouvy (také již dříve uzavřené).

Mzdové služby

Mzdová agenda (software MRP Slušovice) zahrnuje zpracování měsíčních mezd, tisk výplatních lístků, výplatnic, přehledů na OSSZ (jejich řádné odevzdání), přehledů na zdravotní pojišťovny (jejich řádné odevzdání), výkazů na úřady práce (dotace ze SR - jejich řádné odevzdání), tisk převodních příkazů na "odvody"

Dále zajištění veškerých mzdových podkladů - tj. mzdové listy, potvrzení příjmů, evidenční listy důchodového pojištění (jejich řádné a včasné odevzdávání), roční zúčtování daní u zaměstnanců,   čtvrtletní zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, zajištění odevzdávání nemocenských lístků a jejich evidence.

Součástí mzdové agendy je také otázka personalistiky, tj. zajištění nástupu a výstupu zaměstnanců (včetně sepisování potřebných nástupních a výstupních smluv) s potřebnými doklady a v řádném termínu, archivace mzdové evidence dle zákona a vyplňování příjmů zaměstnanců do žádostí státních institucí.

Ceník je z hlediska zpracování mezd úkolový (za zaměstnance v evidenci)
zpracování mezd 1 zaměstnance
á 300,-
za zaměstnance / měsíc
zpracování mezd od 2 do 4 zaměstnanců
á 270,-
za zaměstnance / měsíc
zpracování mezd od 5 do 9 zaměstnanců
á 240,-
za zaměstnance / měsíc
zpracování mezd od 10 do 18 zaměstnanců
á 220,-
za zaměstnance / měsíc
zpracování mezd od 19 do 25   zaměstnanců
á 200,-
za zaměstnance / měsíc
zpracování mezd nad 25 zaměstnanců  
á 210,-
za zaměstnance (VO)/ měsíc
roční zúčtování daně u zaměstnavatele (Ix za rok)
á 500,-
za zaměstnavatele / rok
příprava a průběh kontroly (FÚ, OSSZ, ZP)
á 300,-
za kontrolu

Ostatní poradenská činnost na práce výše neuvedené (tj. konzultace a poradenská činnost - řešení mzdové problematiky, mzdové simulace, pracovní řád atd.) každá hodina á 300,- Kč (započatá)

Na všechny tyto činnosti je zajištěna právní záruka dle obchodního zákoníku - pojištění podnikatelských rizik na výkon účetního poradenství.

Při neodržení termínu splatnosti faktur účtují smluvní úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení. tento ceník je nedílnou součástí mandátní smlouvy (také již dříve uvavřené).